Fallstudie 1 - Utsläpp av nanopartiklar från fordon till avrinningsvatten

Forskarna studerar utsläpp av nanopartiklar från bilar och vägar. Trenden för vinterdäck har varit att göra partikelstorleken för startmaterialet mindre för att förbättra prestandan. De här partiklarna sköljs sannolikt bort, av regnvatten eller smältande snö, och transporteras till större vattensamlingar. Provtagning i de här vattensamlingarna och i sediment kommer visa i vilken utsträckning nanopartiklar av metaller hamnar i vattnen och i vilken utsträckning de sprids.

Konsortiet har erhållit preliminära resultat som visar att det finns en hög förekomst av volframkarbid (som ofta innehåller kobolt) i avrinningsvatten under vintersäsongen. Den dominerande utsläppskällan tror man är vinterdäck (Tuoriniemi, J., PhD thesis 2013).

Ytterligare research kommer att bidra med kunskap om vad som händer med metalliska nanopartiklar i miljön och huruvida de återfinns i giftig form eller inte. Det gör det möjligt att bedöma risker gentemot vattenlevande organismer.

 

"Programmet kan bidra med viktig kunskap om hur nanopartiklar med olika form, storlek och ytliga kemiska egenskaper förändras av naturliga, biomolekyler, och hur de modifierade partiklarna, i jämförelse med bara partiklar, påverkar vattenlevande organismer och ekosystem."

Tommy Cedervall, docent Lunds universitet.

 

Studier av effekten av volframkarbid indikerar att de inte har någon akut giftig påverkan på det akvatiska livet som ingått i studien.

Forskningsprogrammet kommer också att utföra systematiska studier av representativa modeller av nanopartiklar (se Fallstudie 2).

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.