Consortium

Administration

The Communications Officer is situated at GMV - Göteborgs miljövetenskapliga centrum.

 

AkzoNobel

AkzoNobel är ett ledande globalt färgföretag och en stor producent av specialkemikalier och limsystem. Med expertis utvecklad under århundraden förser vi företag och konsumenter världen över med innovativa produkter skapade för att möta ökande krav i en snabbt föränderlig värld. Vi är 46 000 medarbetare, verksamma i cirka 80 länder och har vårt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Nordsjö och Sikkens. Vi rankas återkommande som ledande inom hållbar utveckling och drivs av att förbättra människors livskvalitet och skapa levande städer.

Pulp and Performance Chemicals är en affärsenhet inom AkzoNobel, en ledande global aktör inom blekning av pappersmassa, kiselsyrasoler och expanderbara mikrosfärer. Vi erbjuder innovativa och hållbara produkter och teknologier som används brett av kunder för en mängd industriella ändamål. Våra 2000 medarbetare är verksamma i 30 länder och vårt huvudkontor ligger i Göteborg.

Chalmers tekniska högskola

Chalmers Styrkeområde nanovetenskap och nanoteknik är värd för programmet Mistra miljösäker nanoteknik. Detta styrkeområde samordnar forskning kring de unika fenomen som uppkommer på mycket små längdskalor och främjar utvecklingen av teknik som utnyttjar dessa fenomen. Styrkeområdet och Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är effektiva organisationer för överföring av forskningsresultat till olika samhällsaktörer, däribland företag och media. Chalmers har en lång forskningshistoria vad gäller materialvetenskap, i nära samarbete med industrin. Chalmers är, sedan 1995, värd för Kompetenscentrum för katalys, KCK, ett världsledande tvärvetenskapligt forskningscentrum inom heterogen katalys. Av särskild betydelse är dels att Chalmers har deltagit i FORMAS programmet NanoSphere, en stark forskningsmiljö inriktad mot riskforskning kring tillverkade nanomaterial, och dels att Chalmers samordnar det EU-finansierade forskningsprojektet Graphene Flagship.

Göteborgs universitet

Forskning inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet är ett område med många breda tvärvetenskapliga forskningsprogram. Göteborgs universitet leder eller har lett flera forskningsprogram inom området kemisk riskbedömning och riskhantering. Universitetet samordnar och deltar också i olika FoU-program om säkerheten kring nanovetenskap och nanoteknik, i nationella, nordiska, europeiska och transatlantiska samarbeten. Naturvetenskaplig forskning kompletteras med stark forskning inom samhällsvetenskap med lång erfarenhet av att studera risk i komplexa samhällssfärer. Forskningsprogrammet NanoSphere som fokuserade på risker med nanomaterial initierades av Göteborgs universitet och finansierades av Formas är ett exempel.

Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet som bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, dvs hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och står för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen i landet samt har det största utbudet av medicinska utbildningar. Inom Enheten för molekylär toxikologi vid IMM bedrivs toxikologisk forskning om nanomaterial med finansiering från FORTE, FORMAS, MISTRA och EU kommissionen (Sjunde Ramprogrammet samt Flagship Project GRAPHENE).

Kungliga Tekniska högskolan

Avdelningarna för Yt- och Korrosionsvetenskap samt Tillämpad Fysikalisk Kemi på Skolan för Kemivetenskap har en lång tradition inom materialområdet, särskilt gällande studier av fenomen inom korrosionsvetenskap, ytkemi- och kolloidkemi, friktion och ytfunktionalitet. Detta inkluderar bl.a. ingående studier av yt- och partikelreaktivitet avseende t.ex. kemisk heterogenitiet och topografi, ytkrafter, adsorptionsfenomen, bildandet av multilager och själv-associerande skikt vid ytor och i bulklösning. Dessa studier sker med hjälp av moderna ex situ och in situ tekniker inom bl.a spektroskopi, ljusspridning, mikroskopi, ytkrafter, adsorption, lösningskemi och elektrokemi.

Lunds universitet

Lunds universitet har en lång tradition inom nanovetenskap och teknik. Forskningen samordnas av Nanolund (fd Nanometerkonsortiet) vid Lunds universitet som grundades 1988. NanoLund samlar forskare från många olika områden för att med hjälp av nanotekniken lösa några av samhällets stora utmaningar som till exempel hälsa samt säker, ren och effektiv energi. Detta innebär en ständig utveckling av avancerade verktyg för tillverkning, karakterisering och teori av nanostrukturer. Ett av fokusområdena i Lund är nanosäkerhet, målet är att öka vår förståelse för hur nanotekniska applikationer påverkar den levande världen genom produktion, hantering, användning, avfallshantering och återvinning.

Team - Former members

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.